دولت با تشکل‌های دانشجویی وارد فضای گفتگو شود/ استفاده از ظرفیت نخبگان برای رفع مشکلات کشور

Home / دولت با تشکل‌های دانشجویی وارد فضای گفتگو شود/ استفاده از ظرفیت نخبگان برای رفع مشکلات کشور

دولت با تشکل‌های دانشجویی وارد فضای گفتگو شود/ استفاده از ظرفیت نخبگان برای رفع مشکلات کشور
مسئول واحد سیاسی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گفت: تشکل‌های موافق و منتقد دولت متفق‌القول هستند که دولت باید وارد فضای گفتگو شود .

دولت با تشکل‌های دانشجویی وارد فضای گفتگو شود/ استفاده از ظرفیت نخبگان برای رفع مشکلات کشور

مسئول واحد سیاسی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل گفت: تشکل‌های موافق و منتقد دولت متفق‌القول هستند که دولت باید وارد فضای گفتگو شود .
دولت با تشکل‌های دانشجویی وارد فضای گفتگو شود/ استفاده از ظرفیت نخبگان برای رفع مشکلات کشور