دولت آمریکا امروز جواب کوبنده مردم ایران اسلامی را می‌بیند

Home / دولت آمریکا امروز جواب کوبنده مردم ایران اسلامی را می‌بیند

دولت آمریکا امروز جواب کوبنده مردم ایران اسلامی را می‌بیند
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت آمریکا امروز 13 آبان جواب کوبنده مردم ایران اسلامی را خواهد دید.

دولت آمریکا امروز جواب کوبنده مردم ایران اسلامی را می‌بیند

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت آمریکا امروز 13 آبان جواب کوبنده مردم ایران اسلامی را خواهد دید.
دولت آمریکا امروز جواب کوبنده مردم ایران اسلامی را می‌بیند