دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف نمی شود

Home / دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف نمی شود

دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف نمی شود

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی تاکید کرد این کارگروه به فکر حذف دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر ی نیست و نگرانی دراین خصوص نادرست است .  علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف نمی شود

رئیس کارگروه روانشناسی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی تاکید کرد این کارگروه به فکر حذف دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر ی نیست و نگرانی دراین خصوص نادرست است .  علی فتحی آشتیانی در گفتگو با خبرنگار …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دوره مشاوره در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف نمی شود

مرکز فیلم