دوره‌های کوهنوردی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود

Home / دوره‌های کوهنوردی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود

دوره‌های کوهنوردی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود
دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شریف در ماه‌های دی، بهمن و اسفند به صورت جداگانه به کوهنوردی می‌روند.

دوره‌های کوهنوردی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شریف در ماه‌های دی، بهمن و اسفند به صورت جداگانه به کوهنوردی می‌روند.
دوره‌های کوهنوردی برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود