دلیلی ندارد استاندار را شهردار کنیم/ ضعف شورای شهر در انتخاب مدیر

Home / دلیلی ندارد استاندار را شهردار کنیم/ ضعف شورای شهر در انتخاب مدیر

دلیلی ندارد استاندار را شهردار کنیم/ ضعف شورای شهر در انتخاب مدیر
دبیرکل جبهه حامیان ولایت با انتقاد از عملکرد شورای شهر در انتخاب شهردار گفت: شهر تهران نیاز به یک مدیر عملیاتی دارد و دلیلی ندارد استاندار را شهردار تهران کنیم.

دلیلی ندارد استاندار را شهردار کنیم/ ضعف شورای شهر در انتخاب مدیر

دبیرکل جبهه حامیان ولایت با انتقاد از عملکرد شورای شهر در انتخاب شهردار گفت: شهر تهران نیاز به یک مدیر عملیاتی دارد و دلیلی ندارد استاندار را شهردار تهران کنیم.
دلیلی ندارد استاندار را شهردار کنیم/ ضعف شورای شهر در انتخاب مدیر