دعوت از نماينده مجلس براي شركت در مناظره

Home / دعوت از نماينده مجلس براي شركت در مناظره

دعوت از نماينده مجلس براي شركت در مناظره
بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با صدور نامه‌اي از نماينده فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي براي شركت در مناظره‌اي با موضوع سياست خارجه كرد.

دعوت از نماينده مجلس براي شركت در مناظره

بسيج دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با صدور نامه‌اي از نماينده فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي براي شركت در مناظره‌اي با موضوع سياست خارجه كرد.
دعوت از نماينده مجلس براي شركت در مناظره