دشمن جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران آغاز کرده است

Home / دشمن جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران آغاز کرده است

دشمن جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران آغاز کرده است
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به این‌که‌ مدعی هستیم قیمت ارزی که در بازار وجود دارد، اقتصادی نیست، گفت:دشمن جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است.

دشمن جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران آغاز کرده است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به این‌که‌ مدعی هستیم قیمت ارزی که در بازار وجود دارد، اقتصادی نیست، گفت:دشمن جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است.
دشمن جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران آغاز کرده است