دست عبدولی از مدال کوتاه ماند

Home / دست عبدولی از مدال کوتاه ماند

دست عبدولی از مدال کوتاه ماند
نماینده وزن 82 کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان نتوانست به مدال برنز رقابت‌های جهانی دست پیدا کند.

دست عبدولی از مدال کوتاه ماند

نماینده وزن 82 کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان نتوانست به مدال برنز رقابت‌های جهانی دست پیدا کند.
دست عبدولی از مدال کوتاه ماند