دستی که برای دیگران گل بکارد جاودانه خواهد ماند .

Home / دستی که برای دیگران گل بکارد جاودانه خواهد ماند .