دستور خلیفه حفتر برای ازسرگیری تحقیقات ترور فرمانده سابق ارتش

Home / دستور خلیفه حفتر برای ازسرگیری تحقیقات ترور فرمانده سابق ارتش

دستور خلیفه حفتر برای ازسرگیری تحقیقات ترور فرمانده سابق ارتش
فرمانده ارتش لیبی دستور داد تا روند تحقیقات درباره قاتلان فرمانده سابق ارتش این کشور ازسر گرفته شود و مسببان حادثه قصاص شوند.

دستور خلیفه حفتر برای ازسرگیری تحقیقات ترور فرمانده سابق ارتش

فرمانده ارتش لیبی دستور داد تا روند تحقیقات درباره قاتلان فرمانده سابق ارتش این کشور ازسر گرفته شود و مسببان حادثه قصاص شوند.
دستور خلیفه حفتر برای ازسرگیری تحقیقات ترور فرمانده سابق ارتش