دسترسی ایران به سوئیفت قطع نمی‌شود

Home / دسترسی ایران به سوئیفت قطع نمی‌شود

دسترسی ایران به سوئیفت قطع نمی‌شود
گروهی از مقام‌های سیاسی آمریکا وزیر امور خارجه این کشور را قانع کرده‌اند که مانع قطع دسترسی کشورمان به سوئیف شود.

دسترسی ایران به سوئیفت قطع نمی‌شود

گروهی از مقام‌های سیاسی آمریکا وزیر امور خارجه این کشور را قانع کرده‌اند که مانع قطع دسترسی کشورمان به سوئیف شود.
دسترسی ایران به سوئیفت قطع نمی‌شود