در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت؛

Home / در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت؛

در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت؛
موافقت با استعفای صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت؛

موافقت با استعفای صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور صورت گرفت؛

فستیوال فیلم