در اطلاعیه ای اعلام شد تصمیم جدید وزارت بهداشت برای دستیاری/ سوابق تحصیلی اعمال نمی شود

Home / در اطلاعیه ای اعلام شد تصمیم جدید وزارت بهداشت برای دستیاری/ سوابق تحصیلی اعمال نمی شود

در اطلاعیه ای اعلام شد

تصمیم جدید وزارت بهداشت برای دستیاری/ سوابق تحصیلی اعمال نمی شود
وزارت بهداشت در تصمیمی جدید اعلام کرد: موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در نتیجه نهایی آزمون دستیاری برای دوره (چهل و سوم) جاری لحاظ نخواهد شد و …

در اطلاعیه ای اعلام شد

تصمیم جدید وزارت بهداشت برای دستیاری/ سوابق تحصیلی اعمال نمی شود

وزارت بهداشت در تصمیمی جدید اعلام کرد: موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در نتیجه نهایی آزمون دستیاری برای دوره (چهل و سوم) جاری لحاظ نخواهد شد و …
در اطلاعیه ای اعلام شد

تصمیم جدید وزارت بهداشت برای دستیاری/ سوابق تحصیلی اعمال نمی شود

دانلود نرم افزار