درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان یک محیط‌بان را گرفت

Home / درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان یک محیط‌بان را گرفت

درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان یک محیط‌بان را گرفت
بامداد امروز در حادثه درگیری محیط‌بانان استان گلستان با شکارچیان غیر مجاز یک محیط‌بان شهید و دو محیط‌بان دیگر نیز زخمی شدند.

درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان یک محیط‌بان را گرفت

بامداد امروز در حادثه درگیری محیط‌بانان استان گلستان با شکارچیان غیر مجاز یک محیط‌بان شهید و دو محیط‌بان دیگر نیز زخمی شدند.
درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان یک محیط‌بان را گرفت