درنگی در نجف؛ کتابی برای ثبت حال معنوی در لحظه

Home / درنگی در نجف؛ کتابی برای ثبت حال معنوی در لحظه

درنگی در نجف؛ کتابی برای ثبت حال معنوی در لحظه
نویسنده در کتاب «درنگی در نجف» شرح اولین سفر خود به کربلا را با قلمی روان و جذاب ارائه می‌دهد.

درنگی در نجف؛ کتابی برای ثبت حال معنوی در لحظه

نویسنده در کتاب «درنگی در نجف» شرح اولین سفر خود به کربلا را با قلمی روان و جذاب ارائه می‌دهد.
درنگی در نجف؛ کتابی برای ثبت حال معنوی در لحظه