درس اموخته های جهانی ، نقشی نو در زمان بحران | مهارت های کوچینگ برای مدیران

Home / درس اموخته های جهانی ، نقشی نو در زمان بحران | مهارت های کوچینگ برای مدیران

درس اموخته های جهانی ، نقشی نو در زمان بحران | مهارت های کوچینگ برای مدیران
#همایش ” #ارتباط_علوم_انسانی، #تولید و #صنعت “وزارت علوم …
در پنل انجمن صنفی مدیران… در اولین روز (5 ام اسفند) همایش در کتابخانه ملی، سالن فرهنگ ، ساعت 14 تا 16 پذیرای حضور علاقه مندان هستیم .

درس اموخته های جهانی ، نقشی نو در زمان بحران | مهارت های کوچینگ برای مدیران

#همایش ” #ارتباط_علوم_انسانی، #تولید و #صنعت “وزارت علوم …
در پنل انجمن صنفی مدیران… در اولین روز (5 ام اسفند) همایش در کتابخانه ملی، سالن فرهنگ ، ساعت 14 تا 16 پذیرای حضور علاقه مندان هستیم .
درس اموخته های جهانی ، نقشی نو در زمان بحران | مهارت های کوچینگ برای مدیران