دانش‌آموز قروه درجزین برگزیده مسابقه نقاشی «کائو» کشور ژاپن شد

Home / دانش‌آموز قروه درجزین برگزیده مسابقه نقاشی «کائو» کشور ژاپن شد

دانش‌آموز قروه درجزین برگزیده مسابقه نقاشی «کائو» کشور ژاپن شد
اثر نقاشی ملیکا احدی، دانش‌آموز منطقه قروه درجزین و عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این منطقه برگزیده مسابقه نقاشی «کائو» کشور ژاپن شد.

دانش‌آموز قروه درجزین برگزیده مسابقه نقاشی «کائو» کشور ژاپن شد

اثر نقاشی ملیکا احدی، دانش‌آموز منطقه قروه درجزین و عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این منطقه برگزیده مسابقه نقاشی «کائو» کشور ژاپن شد.
دانش‌آموز قروه درجزین برگزیده مسابقه نقاشی «کائو» کشور ژاپن شد