دانشگاه بهترین محیط برای الگوسازی شئون فرهنگی و رفتاری است

Home / دانشگاه بهترین محیط برای الگوسازی شئون فرهنگی و رفتاری است

دانشگاه بهترین محیط برای الگوسازی شئون فرهنگی و رفتاری است
رئیس دانشگاه آزاد بروجن، صدور دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری را نشانه عزم مسئولان برای رسیدن به جایگاه اصلی خود در همه ابعاد دانست.

دانشگاه بهترین محیط برای الگوسازی شئون فرهنگی و رفتاری است

رئیس دانشگاه آزاد بروجن، صدور دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری را نشانه عزم مسئولان برای رسیدن به جایگاه اصلی خود در همه ابعاد دانست.
دانشگاه بهترین محیط برای الگوسازی شئون فرهنگی و رفتاری است