دانشگاه آزاد اسلامی رسالت خود را نشر ارزش‎های انقلابی می‎داند

Home / دانشگاه آزاد اسلامی رسالت خود را نشر ارزش‎های انقلابی می‎داند

دانشگاه آزاد اسلامی رسالت خود را نشر ارزش‎های انقلابی می‎داند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی رسالت اصلی خود نشر ارزش‎های انقلابی می‎داند.

دانشگاه آزاد اسلامی رسالت خود را نشر ارزش‎های انقلابی می‎داند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی رسالت اصلی خود نشر ارزش‎های انقلابی می‎داند.
دانشگاه آزاد اسلامی رسالت خود را نشر ارزش‎های انقلابی می‎داند