دانشگاه آزاد اسلامی اوز جایگاه مهمی در منطقه دارد

Home / دانشگاه آزاد اسلامی اوز جایگاه مهمی در منطقه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی اوز جایگاه مهمی در منطقه دارد
رئیس هیأت امنای دانشکده بهداشت اوز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز با مشارکت و حمایت مردم از جایگاه برجسته‌ای بین مراکز دانشگاهی منطقه برخوردار است.

دانشگاه آزاد اسلامی اوز جایگاه مهمی در منطقه دارد

رئیس هیأت امنای دانشکده بهداشت اوز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز با مشارکت و حمایت مردم از جایگاه برجسته‌ای بین مراکز دانشگاهی منطقه برخوردار است.
دانشگاه آزاد اسلامی اوز جایگاه مهمی در منطقه دارد