دانشگاه‌ها باید تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشند

Home / دانشگاه‌ها باید تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشند

دانشگاه‌ها باید تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشند
رئیس دانشگاه آزاد واحد تبریز گفت: دانشگاه‌ باید تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشد که برای این هدف مراکز کارآفرینی و نوآوری باید در کنار دانشگاه‌ها شکل بگیرد.

دانشگاه‌ها باید تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشند

رئیس دانشگاه آزاد واحد تبریز گفت: دانشگاه‌ باید تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشد که برای این هدف مراکز کارآفرینی و نوآوری باید در کنار دانشگاه‌ها شکل بگیرد.
دانشگاه‌ها باید تکمیل‌کننده زنجیره علم و ثروت باشند