داعش مسئولیت انفجار مسجدی در افغانستان را پذیرفت

Home / داعش مسئولیت انفجار مسجدی در افغانستان را پذیرفت

داعش مسئولیت انفجار مسجدی در افغانستان را پذیرفت
گروه تروریستی داعش با انتشار خبری در خبرگزاری منتسب به خود، مسئولیت انفجار مسجدی در استان «خُست» افغانستان را بر عهده گرفت.

داعش مسئولیت انفجار مسجدی در افغانستان را پذیرفت

گروه تروریستی داعش با انتشار خبری در خبرگزاری منتسب به خود، مسئولیت انفجار مسجدی در استان «خُست» افغانستان را بر عهده گرفت.
داعش مسئولیت انفجار مسجدی در افغانستان را پذیرفت