دادگاه عالی آلمان شکایت A.F.D از مرکل را رد کرد

Home / دادگاه عالی آلمان شکایت A.F.D از مرکل را رد کرد

دادگاه عالی آلمان شکایت A.F.D از مرکل را رد کرد
دادگاه عالی آلمان شکایت حزب اپوزسیون آلترناتیو برای آلمان از صدراعظم را مستند ندانست و بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.

دادگاه عالی آلمان شکایت A.F.D از مرکل را رد کرد

دادگاه عالی آلمان شکایت حزب اپوزسیون آلترناتیو برای آلمان از صدراعظم را مستند ندانست و بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.
دادگاه عالی آلمان شکایت A.F.D از مرکل را رد کرد