خواستار تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا هستیم

Home / خواستار تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا هستیم

خواستار تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا هستیم
وزیر امور خارجه دانمارک از اتحادیه اروپا خواست ایران را تحریم کند و مدعی شد که فرد بازداشت‌شده ایرانی قصد برنامه‌ریزی حمله تروریستی در این کشور را داشت.

خواستار تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا هستیم

وزیر امور خارجه دانمارک از اتحادیه اروپا خواست ایران را تحریم کند و مدعی شد که فرد بازداشت‌شده ایرانی قصد برنامه‌ریزی حمله تروریستی در این کشور را داشت.
خواستار تحریم ایران توسط اتحادیه اروپا هستیم