خداحافظی 2 بازنشسته با بانک مرکزی/ همتی معاونان جدید معرفی کرد

Home / خداحافظی 2 بازنشسته با بانک مرکزی/ همتی معاونان جدید معرفی کرد

خداحافظی 2 بازنشسته با بانک مرکزی/ همتی معاونان جدید معرفی کرد
رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای معاونان «حقوقی و امورمجلس» و «اداری و مالی» بانک مرکزی را منصوب کرد.

خداحافظی 2 بازنشسته با بانک مرکزی/ همتی معاونان جدید معرفی کرد

رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای معاونان «حقوقی و امورمجلس» و «اداری و مالی» بانک مرکزی را منصوب کرد.
خداحافظی 2 بازنشسته با بانک مرکزی/ همتی معاونان جدید معرفی کرد