خبری از اتوبوس‌های شهرداری در مرز مهران نیست

Home / خبری از اتوبوس‌های شهرداری در مرز مهران نیست

خبری از اتوبوس‌های شهرداری در مرز مهران نیست
علی‌رغم وعده شهردار تهران مبنی بر ارائه خدمات به زائران خبری از اتوبوس‌های شهرداری در مرز مهران نیست.

خبری از اتوبوس‌های شهرداری در مرز مهران نیست

علی‌رغم وعده شهردار تهران مبنی بر ارائه خدمات به زائران خبری از اتوبوس‌های شهرداری در مرز مهران نیست.
خبری از اتوبوس‌های شهرداری در مرز مهران نیست