حوالی پاییز روز سقوط عزت دستگاه دیپلماسی بود

Home / حوالی پاییز روز سقوط عزت دستگاه دیپلماسی بود

حوالی پاییز روز سقوط عزت دستگاه دیپلماسی بود
دبیر سابق اتحادیه جمعه اسلامی دانشجویان نوشت: زمانی فریاد زدیم در روزهای دلهره خانواده‌های فاجعه منا، جای عزت در دستگاه دیپلماسی کجاست و هنوز به جوابی نرسیدیم

حوالی پاییز روز سقوط عزت دستگاه دیپلماسی بود

دبیر سابق اتحادیه جمعه اسلامی دانشجویان نوشت: زمانی فریاد زدیم در روزهای دلهره خانواده‌های فاجعه منا، جای عزت در دستگاه دیپلماسی کجاست و هنوز به جوابی نرسیدیم
حوالی پاییز روز سقوط عزت دستگاه دیپلماسی بود