حمایت شرم‌آور ارتجاع منطقه از جنایت قبیله سعودی

Home / حمایت شرم‌آور ارتجاع منطقه از جنایت قبیله سعودی

حمایت شرم‌آور ارتجاع منطقه از جنایت قبیله سعودی
چند کشور عربی عضو اتحادیه عرب همچون گذشته، پول نقد خود را از سعودی‌ها دریافت و بیانیه‌های تملق‌آمیز و شرم‌آوری در حمایت از خاندان جنایت‌کار آل سعود صادر کردند.

حمایت شرم‌آور ارتجاع منطقه از جنایت قبیله سعودی

چند کشور عربی عضو اتحادیه عرب همچون گذشته، پول نقد خود را از سعودی‌ها دریافت و بیانیه‌های تملق‌آمیز و شرم‌آوری در حمایت از خاندان جنایت‌کار آل سعود صادر کردند.
حمایت شرم‌آور ارتجاع منطقه از جنایت قبیله سعودی