حمایت از ایده‌های برتر تا رسیدن به محصول در برج فناوری امیرکبیر

Home / حمایت از ایده‌های برتر تا رسیدن به محصول در برج فناوری امیرکبیر

حمایت از ایده‌های برتر تا رسیدن به محصول در برج فناوری امیرکبیر
رئیس برج فناوری امیرکبیرگفت: این برج وظیفه  پرورش ایده‌ها تا رسیدن به مرحله تولید را دارد.

حمایت از ایده‌های برتر تا رسیدن به محصول در برج فناوری امیرکبیر

رئیس برج فناوری امیرکبیرگفت: این برج وظیفه  پرورش ایده‌ها تا رسیدن به مرحله تولید را دارد.
حمایت از ایده‌های برتر تا رسیدن به محصول در برج فناوری امیرکبیر