حماسه ۹ دی مصونیت‌بخش جامعه برابر فتنه‌ها است

Home / حماسه ۹ دی مصونیت‌بخش جامعه برابر فتنه‌ها است

حماسه ۹ دی مصونیت‌بخش جامعه برابر فتنه‌ها است
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت:‌ حماسه ۹ دی مصونیت‌بخش جامعه برابر فتنه‌هاست و بزرگداشت این حماسه نقش فتنه‌گران را در پدید آمدن شرایط بد اقتصادی یادآوری می‌کند.

حماسه ۹ دی مصونیت‌بخش جامعه برابر فتنه‌ها است

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت:‌ حماسه ۹ دی مصونیت‌بخش جامعه برابر فتنه‌هاست و بزرگداشت این حماسه نقش فتنه‌گران را در پدید آمدن شرایط بد اقتصادی یادآوری می‌کند.
حماسه ۹ دی مصونیت‌بخش جامعه برابر فتنه‌ها است