حضور نامحسوس مأموران آگاهی در پارکینگ‌های مرزهای سه‌‌گانه

Home / حضور نامحسوس مأموران آگاهی در پارکینگ‌های مرزهای سه‌‌گانه

حضور نامحسوس مأموران آگاهی در پارکینگ‌های مرزهای سه‌‌گانه
رئیس پلیس آگاهی ناجا از حضور نامحسوس مأموران آگاهی ناجا در پارکینگ‌های مرز مهران، شلمچه و چذابه برای تأمین امنیت خودروهای زائران خبر داد.

حضور نامحسوس مأموران آگاهی در پارکینگ‌های مرزهای سه‌‌گانه

رئیس پلیس آگاهی ناجا از حضور نامحسوس مأموران آگاهی ناجا در پارکینگ‌های مرز مهران، شلمچه و چذابه برای تأمین امنیت خودروهای زائران خبر داد.
حضور نامحسوس مأموران آگاهی در پارکینگ‌های مرزهای سه‌‌گانه