حضور دکتر طهرانچی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

Home / حضور دکتر طهرانچی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

حضور دکتر طهرانچی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همراه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از طرح آبیاری زیرسطحی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین‌زهرا بازدید کرد.

حضور دکتر طهرانچی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همراه معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از طرح آبیاری زیرسطحی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین‌زهرا بازدید کرد.
حضور دکتر طهرانچی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی