حضور جهانگيری در مسجد كوفه

Home / حضور جهانگيری در مسجد كوفه

حضور جهانگيری در مسجد كوفه
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سفر يك‌روزه خود به نجف در مسجد كوفه حضور يافت و از بخش‌های مختلف اين مسجد بازديد كرد.

حضور جهانگيری در مسجد كوفه

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سفر يك‌روزه خود به نجف در مسجد كوفه حضور يافت و از بخش‌های مختلف اين مسجد بازديد كرد.
حضور جهانگيری در مسجد كوفه