حرکت عقلایی و علم‌آموزی دانشجویان موجب رفع معضلات کشور می‌شود

Home / حرکت عقلایی و علم‌آموزی دانشجویان موجب رفع معضلات کشور می‌شود

حرکت عقلایی و علم‌آموزی دانشجویان موجب رفع معضلات کشور می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: برای رفع معضلات کشور نیازمند حرکت عقلایی دانشجویان هستیم و نخستین قدم جدی گرفتن آموخته‌های درسی است.

حرکت عقلایی و علم‌آموزی دانشجویان موجب رفع معضلات کشور می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: برای رفع معضلات کشور نیازمند حرکت عقلایی دانشجویان هستیم و نخستین قدم جدی گرفتن آموخته‌های درسی است.
حرکت عقلایی و علم‌آموزی دانشجویان موجب رفع معضلات کشور می‌شود