حرکت دسته عزاداری در صحن دانشگاه آزاد اسلامی همدان

Home / حرکت دسته عزاداری در صحن دانشگاه آزاد اسلامی همدان

حرکت دسته عزاداری در صحن دانشگاه آزاد اسلامی همدان
دسته عزاداری به مناسبت ایام پایانی دهه صفر در صحن دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به حرکت درآمد.

حرکت دسته عزاداری در صحن دانشگاه آزاد اسلامی همدان

دسته عزاداری به مناسبت ایام پایانی دهه صفر در صحن دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان به حرکت درآمد.
حرکت دسته عزاداری در صحن دانشگاه آزاد اسلامی همدان