حذف نماینده ایران در ریکرو بانوان

Home / حذف نماینده ایران در ریکرو بانوان

حذف نماینده ایران در ریکرو بانوان
بانوی کماندار کشورمان در بازی‌های المپیک جوانان آرژانتین از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حذف نماینده ایران در ریکرو بانوان

بانوی کماندار کشورمان در بازی‌های المپیک جوانان آرژانتین از دور رقابت‌ها کنار رفت.
حذف نماینده ایران در ریکرو بانوان