حاشیه جنجالی تاثیر سوابق تحصیلی بعد از کنکور هم ادامه دارد

Home / حاشیه جنجالی تاثیر سوابق تحصیلی بعد از کنکور هم ادامه دارد

حاشیه جنجالی تاثیر سوابق تحصیلی بعد از کنکور هم ادامه دارد

بعد از حاشیه جنجالی میزان تاثیر سوابق تحصیلی و مصوبه مجلس، حال این موضوع به گونه‌ای دیگر داوطلبان را با چالش مواجه کرده است. یکی از بزرگترین و مهمترین موضوعات پیش روی نسل جوان، کنکور است. این آزمون با تمام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حاشیه جنجالی تاثیر سوابق تحصیلی بعد از کنکور هم ادامه دارد

بعد از حاشیه جنجالی میزان تاثیر سوابق تحصیلی و مصوبه مجلس، حال این موضوع به گونه‌ای دیگر داوطلبان را با چالش مواجه کرده است. یکی از بزرگترین و مهمترین موضوعات پیش روی نسل جوان، کنکور است. این آزمون با تمام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

حاشیه جنجالی تاثیر سوابق تحصیلی بعد از کنکور هم ادامه دارد

خبر فرهنگیان