جولان سودجویان با گرانی‌های بی‌منطق

Home / جولان سودجویان با گرانی‌های بی‌منطق

جولان سودجویان با گرانی‌های بی‌منطق
نظارت‌ها در بازار‌ها یا کافی نیست یا اینکه فرمان‌پذیری در بازار‌ها از دست رفته‌است و هر شخصی کالا را به هر قیمتی که دلش بخواهد عرضه می‌کند.

جولان سودجویان با گرانی‌های بی‌منطق

نظارت‌ها در بازار‌ها یا کافی نیست یا اینکه فرمان‌پذیری در بازار‌ها از دست رفته‌است و هر شخصی کالا را به هر قیمتی که دلش بخواهد عرضه می‌کند.
جولان سودجویان با گرانی‌های بی‌منطق