جوانان ایرانی فریب تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی را نخورند

Home / جوانان ایرانی فریب تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی را نخورند

جوانان ایرانی فریب تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی را نخورند
مسیحی (کاتولیک) مسلمان‌شده از اسپانیا به جوانان ایرانی به‌ویژه دانشجویان توصیه کرد که فریب تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی را نخورند.

جوانان ایرانی فریب تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی را نخورند

مسیحی (کاتولیک) مسلمان‌شده از اسپانیا به جوانان ایرانی به‌ویژه دانشجویان توصیه کرد که فریب تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی را نخورند.
جوانان ایرانی فریب تبلیغات دروغین رسانه‌های غربی را نخورند