جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاب شهردار تهران

Home / جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاب شهردار تهران

جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاب شهردار تهران
جلسه بررسی صلاحیت و سوال از نامزدهای انتخاب شهرداری تهران، صبح امروز با حضور اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.

جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاب شهردار تهران

جلسه بررسی صلاحیت و سوال از نامزدهای انتخاب شهرداری تهران، صبح امروز با حضور اعضای شورای شهر تهران برگزار شد.
جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاب شهردار تهران