جلسات بررسی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزار می‌شود

Home / جلسات بررسی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزار می‌شود

جلسات بررسی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزار می‌شود
بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) سلسله جلساتی به منظور بررسی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزار می‌کند.

جلسات بررسی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزار می‌شود

بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) سلسله جلساتی به منظور بررسی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزار می‌کند.
جلسات بررسی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن برگزار می‌شود