جزئیات تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی 96/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

Home / جزئیات تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی 96/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

جزئیات تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی 96/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

مهلت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه پزشکی شنبه ۲۹ مهر پایان می یابد. به گزارش خبرنگار مهر، تمامی داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ که در مرحلهنخست (آزمون کتبی) مجاز به انتخاب …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزئیات تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی 96/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام

مهلت انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت برای آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) گروه پزشکی شنبه ۲۹ مهر پایان می یابد. به گزارش خبرنگار مهر، تمامی داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۷- ۹۶ که در مرحلهنخست (آزمون کتبی) مجاز به انتخاب …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزئیات تکمیل ظرفیت دکتری پزشکی 96/ شنبه آخرین مهلت ثبت نام