جریمه 12 میلیاردی قاچاقچی سیگار و تنباکو در قزوین

Home / جریمه 12 میلیاردی قاچاقچی سیگار و تنباکو در قزوین

جریمه 12 میلیاردی قاچاقچی سیگار و تنباکو در قزوین
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق سیگار و تنباکو به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال خبر داد.

جریمه 12 میلیاردی قاچاقچی سیگار و تنباکو در قزوین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از محکومیت عامل قاچاق سیگار و تنباکو به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال خبر داد.
جریمه 12 میلیاردی قاچاقچی سیگار و تنباکو در قزوین