جریمه دور زدن در مکان‌های ممنوع چقدر است

Home / جریمه دور زدن در مکان‌های ممنوع چقدر است

جریمه دور زدن در مکان‌های ممنوع چقدر است
طبق اعلام پلیس راهور، دور زدن در مکان‌های ممنوع 75 هزار تومان جریمه در پی خواهد داشت.

جریمه دور زدن در مکان‌های ممنوع چقدر است

طبق اعلام پلیس راهور، دور زدن در مکان‌های ممنوع 75 هزار تومان جریمه در پی خواهد داشت.
جریمه دور زدن در مکان‌های ممنوع چقدر است