جایگاه و ابعاد بهره‎وری/ برخی مدیران برای نظام بهره‎وری سَم هستند

Home / جایگاه و ابعاد بهره‎وری/ برخی مدیران برای نظام بهره‎وری سَم هستند

جایگاه و ابعاد بهره‎وری/ برخی مدیران برای نظام بهره‎وری سَم هستند
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه نیازمند نگاه تازه‌ای به موضوع بهره‎وری هستیم، معتقد است که برخی مدیران سنتی برای نظام بهره‎وری کشور حکم سَم را دارند.

جایگاه و ابعاد بهره‎وری/ برخی مدیران برای نظام بهره‎وری سَم هستند

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه نیازمند نگاه تازه‌ای به موضوع بهره‎وری هستیم، معتقد است که برخی مدیران سنتی برای نظام بهره‎وری کشور حکم سَم را دارند.
جایگاه و ابعاد بهره‎وری/ برخی مدیران برای نظام بهره‎وری سَم هستند