جان کری اتهام دخالت آمریکا در کودتای ترکیه را رد کرد

Home / جان کری اتهام دخالت آمریکا در کودتای ترکیه را رد کرد