ثبت‌نام نهمین نامزد برای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک

Home / ثبت‌نام نهمین نامزد برای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک

ثبت‌نام نهمین نامزد برای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک
دومین هفته از مهلت قانونی ثبت نام کاندیداهای مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک از امروز آغاز شد.

ثبت‌نام نهمین نامزد برای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک

دومین هفته از مهلت قانونی ثبت نام کاندیداهای مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک از امروز آغاز شد.
ثبت‌نام نهمین نامزد برای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک