تیم دولت روحانی اشرافی و ضعیف است

Home / تیم دولت روحانی اشرافی و ضعیف است

تیم دولت روحانی اشرافی و ضعیف است
دبیر کل حزب دفاع از ایثارگران با ضعیف و اشرافی دانستن تیم دولت روحانی گفت: اشرافیت چون اعتقادی به جامعه ندارند نمی‌توانند پاسخگوی افکار عمومی باشند.

تیم دولت روحانی اشرافی و ضعیف است

دبیر کل حزب دفاع از ایثارگران با ضعیف و اشرافی دانستن تیم دولت روحانی گفت: اشرافیت چون اعتقادی به جامعه ندارند نمی‌توانند پاسخگوی افکار عمومی باشند.
تیم دولت روحانی اشرافی و ضعیف است