تیراندازی مستقیم به سوی شیعیان معترض به حبس زکزاکی

Home / تیراندازی مستقیم به سوی شیعیان معترض به حبس زکزاکی

تیراندازی مستقیم به سوی شیعیان معترض به حبس زکزاکی
ارتش نیجریه تظاهرات شیعیان در پایتخت این کشور را با شلیک گلوله مستقیم سرکوب کرد.

تیراندازی مستقیم به سوی شیعیان معترض به حبس زکزاکی

ارتش نیجریه تظاهرات شیعیان در پایتخت این کشور را با شلیک گلوله مستقیم سرکوب کرد.
تیراندازی مستقیم به سوی شیعیان معترض به حبس زکزاکی