تکذیب حذف سامانه نیما

Home / تکذیب حذف سامانه نیما

تکذیب حذف سامانه نیما
بانک مرکزی شایعه حذف سامانه نیما را تکذیب کرد و از فعال و پویا بودن آن خبر داد .

تکذیب حذف سامانه نیما

بانک مرکزی شایعه حذف سامانه نیما را تکذیب کرد و از فعال و پویا بودن آن خبر داد .
تکذیب حذف سامانه نیما